Specjaliści z Kancelarii Adwokackiej TOGA prowadzą liczne postępowania dotyczące spraw rodzinnych. Ze szczególną troską i zrozumieniem podchodzimy do relacji pomiędzy rodzicami, a dziećmi. Zajmujemy się między innymi sporami dotyczącymi ustalania kontaktów między nimi lub roszczeń alimentacyjnych. Kierując się doświadczeniem, praktyką orzeczniczą, a także znanymi nam opiniami specjalistów z rodzinnych ośrodków diagnostyczno konsultacyjnych przygotowujemy plany wychowawcze dla dzieci i ich rodziców. Proponujemy także takie sposoby ustalania wzajemnych kontaktów między nimi, aby nasi Klienci zachowywali więzy rodzinne i w sposób aktywny uczestniczyli w rozwoju swoich dzieci. Traktując dobro małoletnich jako główny priorytet naszych działań proponujemy rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla zainteresowanych, a przy tym uwzględnią dynamicznie zmieniające się potrzeby dzieci i ich opiekunów. W sporach o alimenty staramy się kształtować je na takim poziomie, aby zapewnić małoletnim środki utrzymania i wychowania adekwatne do ich potrzeb z jednoczesnym uwzględnieniem majątkowych i zarobkowych możliwości osób zobowiązanych do ich dostarczania.

Naszym Mocodawcom służymy radą i pomocą w sprawach rozwodowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ustanie małżeństwa to skomplikowany proces łączący w sobie zagadnienia wzajemnych relacji majątkowych małżonków, ich odpowiedzialności za wspólne zobowiązania, stosunków osobistych, pieczy na wspólnymi dziećmi, czy sposobami ich wychowania. Zdając sobie z tego sprawę, proponujemy takie rozwiązania, które zapewnią stabilizację relacji między małżonkami, a także między nimi, a dziećmi po ustaniu małżeństwa. Bierzemy przy tym aktywny udział w przygotowywaniu planów wychowawczych i określaniu kontaktów między rodzicami, a dziećmi. Jesteśmy gotowi dochodzić alimentów nie tylko na rzecz małoletnich, ale także byłych małżonków. We wszystkich tego typu sprawach zapewniamy naszym Klientom dyskrecję, a także pomoc prawną również na etapie egzekwowania przyznanych praw.

Zajmujemy się także sprawami związanymi z podziałami majątków dorobkowych byłych małżonków. Rozwiązujemy problemy związane z tym komu i w jakiej części przyznać prawo własności nieruchomości lub rzeczy ruchomych. Dokonujemy rozliczania darowizn jakie małżonkowie otrzymali zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w trakcie jego trwania, a także podnosimy potrzebę ich waloryzacji W postępowaniach tych uwzględniamy także jakie wydatki lub nakłady na majątek wspólny zostały poniesione przez małżonków po ustaniu małżeństwa, a w tym na zobowiązania kredytowe. Wskazujemy przy tym jakie są zasady dokonywania rozliczeń, a także proponujemy rozwiązania, które zabezpieczają naszym Mocodawcom otrzymanie spłat lub dopłat w rozsądnym terminie.

Bierzemy także udział w innych sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego, a w tym o przysposobienie, ustalenie kontaktów między wnukami, a dziadkami czy związanych z koniecznością uzyskania zgody sadu na dokonanie w imieniu dzieci czynności, których rodzice nie są w stanie podjąć samodzielnie. Pomagamy także w sytuacjach szczególnie trudnych, a w tym związanych z koniecznością ubezwłasnowolnienia osób, które z powodu wieku lub schorzeń nie są w stanie samodzielnie o siebie zadbać. Zajmujemy się także sprawami o sprostowanie danych zawartych w aktach stanu cywilnego.